• Satın alınacak emtialar  ile ilgili olarak mevzuat çalışması ve maliyet hesabını yapmak,
• Getirilecek ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
• Teşvik belgelerini çıkartmak,
• Varsa, ön müsaadeleri almak,T.S.E. belgelendirme,CE işareti, kontrol belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izinleri, kontrol belgesi alımları, muafiyet ve istisna uygulamaları yapmak,
• İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak,
• Taşıyıcıdan cirolu konşimentoyu almak(Ordino)
• Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek,
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak,
• Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,
• Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak,
• Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak,
• Fiili ithalat işleminin yapılması ile alakalı olarak yetkili mercilere ödemeleri yapmak, müşterinin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek,
• Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek,
• Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas etmek,
• Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Geçici ithalat,Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme işlemlerini yapmak,
• Geçici ithalatta eşyanın giriş ayniyatını yapmak, alınan müsaadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak,
• Geri gelen eşyalarda ilgili makamlarla gümrük idaresi arasındaki gerekli yazışmaları yaptırıp muafiyet hükümlerini uygulatarak eşyayı serbest dolaşıma sokmak,
• Fatura, giriş beyannamesi, makbuz ve diğer harcama belgelerini istenen zaman dilimi içinde ve şirket içinde ilgili bölümlere göre tasnifini yaparak şirkete teslim etmek,
• Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
• Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
• İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak,

• Satışı yapılan emtialar, teşvik konusu ise projelerini yapmak,
• İhracatı yapılacak ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
• Teşvik belgelerini çıkartmak,
• Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,
• İhracat rejimini ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili merciilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri(sağlık sertifikası,kontrol belgesi,zirai karantina izni, atom enerji kurumu izni, A.TR,EUR-1, menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri)yapmak,
• Şirketin talebi doğrultusunda yapılacak ihracatın şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerini bankaya veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalini sağlamak,
• Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak,
• Yüklenen aracın gümrük işlemlerini tamamlamak, şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek,
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ‘ihracatçı nüshasını şirkete teslim etmek,
• Eşyaların yurt dışı edilmesinden sonra vedop sisteminde teyit görülmediği durumlarda ilgili ihracat gümrüğü ve sınır gümrüğü ile gerekli yazışmaları yapıp beyannamenin vedop sisteminde görülmesini sağlamak,
• Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini takip etmek,
• Geçici ithal edilen eşyaların süre takibini yapmak ve süresi içerisinde yurtdışı edilmesini sağlayarak taahhüt hesabını kapatıp teminat çözümlerini yapmak,
• Teminat ve taahhütlerin takip işlemlerini yapıp bunları sonlandırmak,
• Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
• Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
• İhracat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak,

Sektöründe uzman müşteri temsilcileri ve müşavirler ile profesyonel çözümler

Otomotiv / Makine / Leasing
İlaç / Gıda / Tıbbi Cihaz / Tarım
Tekstil Perakende/  Aksesuar / Ayakkabı
Bilişim / Elektronik / Beyaz Eşya
Kimyasal / Plastik / Ambalaj /Kağıt
Kozmetik / Optik
Demir Çelik / Maden / Metal
Tekstil İmalat / Hammadde

Şirketimiz 19.01.2008/26761 gün ve sayılı resmi gazete de yayımlanan T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı 60 seri no lu gümrük genel tebliği hükümlerine göre 26.05.2008 yılında ilk kurulan şirket olup 05.05.2011/27925 sayılı resmi gazete de yayımlanan 2 seri no lu gümrük genel tebliği hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.
Kamu adına iş ve işlem yürüttüğünün bilincinde olarak kamu kurumları için öngörülen etik kültürünü benimsemeyi ve bu kültüre uygun bir çalışma yaşamı belirlemeyi kendine ilke edinmiş olan şirketimizde 10 yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 20 ygm yardımcısı 5 idari personel bulunmaktadır.

2 seri no lu gümrük genel tebliği(yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği)’nde yer alan;

  • Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri (an1, an2, an3, an4, an5, an6, an7, an8, an9)
  • Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri (gc1, gc2)
  • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemi (gk1)
  • Nihai kullanıma ilişkin tespit işlemi (nk1)
  • Dahilde işleme rejimi kapsamındaki tespit işlemi (dr1)
  • Menşei mevzuatına ilişkin tespit işlemleri (sk1, ınf4, at1, eu2)

​Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramı, gümrük idaresinin dış ticaret işlemlerinde güvenebileceği kişileri belirleyerek, bu kişiler üzerindeki kontrolünü azaltmasını ve kaynaklarını daha yüksek kontrol gerektiren işlemlere yoğunlaştırmasını sağlamak üzere ortaya çıkmıştır.
​Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.
​Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramının odağında güven olgusu yer almaktadır. Güven olgusu, firmanın iş yaparken aldığı risklerin düşük olup olmadığının tespiti açısından önem arz etmektedir. Kişilerin, gümrük idaresinin kontrolünü gerektiren işlemlerinde otokontrollerini sağlayabildiklerini, kayıtların düzenli ve izlenebilir olduğunu, sistemlerinin ve tesislerinin emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olduğunu, gümrük yükümlülüklerini yerine getirebildiklerini ispat edebilmeleri, bu güven olgusunun temelini oluşturmaktadır.

Gümrük idaresiyle ticaret erbabı arasında işbirliği artışı.
Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi.
Gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarının hızlandırılması.
Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması.
Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması.
Ülkenin yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi.
Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma.
Ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme.
Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi.
İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi.
Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması.
Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması.
Yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilme.
Uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilme.
Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma.
Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ (OK1)
MEVZUATA UYGUN BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GÖREV YAPMAKTADIR.

Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan raporlar SEÇKİN GÜMRÜKLEME sistemine kaydedilir, sistem istenen bilgileri, istenen zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde gönderir.

 

Amaç, küresel dünya ekonomisinde  artan rekabet ortamında kalıcı olmak ise, bunun en önemli noktası, geçmişin analiz edilerek gelecek için gerekli yol haritalarının çıkarılmasıdır. Seçkin Gümrükleme bu düşünceden yola çıkarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri seçkin gümrükleme veri ambarından alıp, müşterileri ile yapmış olduğu ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve firmaya özgü raporlamalar ile bu bilgileri firmaya sunmak adına bir uygulama geliştirmiştir.

Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan rapor seçkin gümrükleme  sistemine kaydedilir, sistem bilgileri, istenmiş tüm kriterlere uygun bir şekilde firmanın talep ettiği zamanlarda, excel formatında ilgili kişilere mail ekinde yollar.

OGİT; müşterilerin SEÇKİN GÜMRÜKLEME internet sayfasından gerçek zamanlı bir şekilde kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak sisteme girmesi ile firması adına yapılan tüm işlemleri (beyanname işlemleri, masraf girişleri, fatura, dekont, muavin hareketler, geçici kabul işlemler takibi vb.) takip edebildiği ve hareketlerin geniş kapsamlı raporlanabildiği internet uygulamasıdır.
Bu uygulamada istenilen veriler anlık olarak sorgulanabilmekte, alınan sorgulama sonuçları kolaylıkla excel ortamına taşınabilmektedir.

Gümrikleme işlerinin yapılması esnasında müşterilerden gelen dökümanlar,bu işlemler sırasında ilgili kurumlara ile çalıma esnasında oluşan tüm formlar tarayıcıdan geçirilmek sureti ile bilgisayar ortamında ilgili dosyaya eklenmektedir.

Seçkin gümrükleme,yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin sonunda ilgili işin takibi esnasnda oluşturulmuş olan dosyanın fatura ve dekont işleminin bitmesinden sonra dosya icerisindeki tüm evraklar (fatura,konşimento,çeki listesi,dolaşım belgeleri vb.)optik tarayıcıdan gecirmek sureti ile ilgili dosya içindeki tüm evrakları tek bir PDF formatında sitemde ilgili dosya icin cıkmış olay kayda ekler.Bu sayede hem seckin gümrükleme çalışanları kullandıkları modüllerden ihtiyac duydukları zaman bu evraklara ulaşır,hem de firmalar OGİT sistemi ile web üzerinden ilgili dosyaya ulaşarak dökümanlar bölümünden tanmış olan ilgili PDF dosyasına ulaşarak işlemler esnasında kullanılmış tüm evraklara ulaşmış olur.

Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan raporlar SEÇKİN GÜMRÜKLEME sistemine kaydedilir, sistem istenen bilgileri, istenen zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde gönderir.

Amaç, Küresel dünya ekonomisinde artan rekabet ortamında kalıcı olmak ise, bunun en önemli noktası, geçmişin analiz edilerek gelecek için gerekli yol haritalarının çıkarılmasıdır. Seçkin gümrükleme bu düşünceden yola çıkarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri seçkin gümrükleme veri ambarından alıp, müşterileri ile yapmış olduğu ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve firmaya özgü raporlamalar ile bu bilgileri firmaya sunmak adına bir uygulama geliştirmiştir. Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan rapor seçkin gümrükleme sistemine kaydedilir, sistem bilgileri, istenmiş tüm kriterlere uygun bir şekilde firmanın talep ettiği zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde yollar.

Bilginin öneminin kat ve kat arttığı bu dönemde firmalar serbest piyasa şartlarında rakiplerine üstünlük kurabilmek için Bilgi Teknolojilerine yatırım yaptıkları gibi, kullandıkları programlar aracılığı ile daha çok veri karşılaştırmaları yaparak şirketi ileriye taşıyacak bilgilere ulaşma ihtiyacı duymaktadır. Bilginin sağlanması için ihtiyaç duyulan personel sayısının arttırılması ekonomik bakımdan maliyetlerin artmasına neden olduğu için firmalar personel istihdamı yerine kendisine hizmet veren firmaların oluşturduğu kendi sistemlerindeki bilgileri karşılıklı paylaşmaya yönelmişlerdir.

 

Bu bağlamda seçkin gümrükleme hizmet verdiği firmalara onların adına yaptığı işlemler ile ilgili oluşan tüm bilgileri elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili her türlü alt yapı çalışmaları çok önceden görüp tasarladığı için şuan bu konuda platform gözetmeksizin her türlü bilgiyi XML, Web Service, Excel vb.. yöntemler ile paylaşabilmektedir. Şirketimiz bu konuda hali hazırda hizmet verdiği firmalar ile çalışmalar yaparak hem kendi bünyesinde bulunan bilgileri müşterileri ile standartlara uygun bir şekilde paylaşmakta, hem de firmaların ithalat ihracat işlemlerinde kullandıkları bilgileri aynı yöntem ile seçkin gümrükleme sistemine alarak işlemlerin hatasız ve zamanında tamamlanmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz, müşterilerinden gelen iş talimatlarının tüm süreçlerini İş Akış Sistemi ile takip etmektedir. Bu sayede geriye dönük analizler yapılarak aksama ve hatalara neden olan süreçler belirlenip çözüm noktasında başarı sağlanmaktadır.

İş süreçleri karmaşıklıklarını ve bağlantılı işlerin sürelerine bağlı olarak dakikalar seviyesinden günlere kadar değişik tüm işlerin analiz ve kontrollerini yapabilmek için geliştirilmiş olan sistem yapısıdır. Seçkin gümrük, müşterilerinden gelen iş talimatlarının tüm süreçlerini İş Akış Sistemi ile takip etmektedir. Bu sayede geriye dönük analizler yapılarak aksama ve hatalara neden olan süreçler belirlenip çözüm noktasında başarı sağlanmaktadır.

Seçkin gümrükleme  gün içerisinde yapmış olduğu gümrükleme işlemlerini İş Takip modülünde takip etmekte, ilgili bölümlerde çalışan müşteri temsilcileri bu modülden işlerini organize edip işlerin son durumlarını bu modüle işlemektedir. İş Takipte takip edilen ithalat veya ihracat işlemin bittiği zaman ilgili kayıt üzerinde “İşlem Bitti” ibaresinin belirtilmesi ile müşteriye ilgili işin gümrükleme işleminin bittiği SMS ile bildirilir.